CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG ĐH ĐỒNG THÁP
Số: 64/CV-CĐĐHĐT
V/v hưởng ứng cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

 Đồng Tháp, ngày 25 tháng 11 năm 2019

Kính gửi:     Các tổ công đoàn trực thuộc.
Thực hiện Kế hoạch số 297/KH-CĐN ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”.
Ban Chấp hành Công đoàn trường thông báo hưởng ứng cuộc thi như sau:
1. Đối tượng tham gia
Các em học sinh, sinh viên và học viên cao học tại các Trường Đại học.
2. Hình thức và nội dung thi
Tác phẩm dự thi là các video clip có độ dài từ 3-5 phút ghi lại những khoảnh khắc chân thực về thầy cô (Chi tiết về nội dung, hình thức xem thể lệ cuộc thi được đính kèm theo công văn này).
3. Thời hạn nộp bài: đến hết ngày 15/02/2020
4. Các tổ công đoàn thông tin để Giảng viên khi lên lớp có thể thông báo cho sinh viên và học viên được biết để tham gia cuộc thi.
Địa chỉ nhận bài: qua Email, theo địa chỉ: tvluan@dthu.edu.vn. Ban Chấp hành Công đoàn Trường sẽ duyệt nội dung và chọn các bài thi đạt yêu cầu gửi về Ban tổ chức cuộc thi trước ngày 02/04/2020. /.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Egov nội bộ;
- Lư­u VTCĐ, (L).
                     TM. BAN TH­ƯỜNG VỤ
              CHỦ TỊCH

           Đã ký


              Trần Văn Phúc