Thực hiện Kế hoạch Số 494/KH – K.GDTH-MN ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Khoa GD Tiểu học – Mầm non về việc tổ chức Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa” năm học 2020 – 2021, Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên của Khoa nội dung của Hội nghị như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
 • Đánh giá thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên trong năm học 2019 – 2020 và kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên trong năm học 2020 – 2021.
 • Công bố kết quả thực hiện đề tài NCKH, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên.
 • Tạo môi trường trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng mới, thúc đẩy hoạt động NCKH của sinh viên.
 • Tổ chức hiệu quả và thiết thực gắn với chuyên môn và đáp ứng nhu cầu hoạt động NCKH của giảng viên và sinh viên.
2. Nội dung
 • Báo cáo về kết quả NCKH của sinh viên đã thực hiện trong năm học 2019 – 2020 và kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên trong năm học 2020 – 2021.
 • Báo cáo các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động NCKH của sinh viên trong Khoa.
 • Báo cáo chia sẻ những nghiên cứu của sinh viên về lĩnh vực giáo dục tiểu học và giáo dục mầm non, đặc biệt đối với những đề tài (NCKH cấp cơ sở, khóa luận tốt nghiệp) có tính ứng dụng cao trong thực tiễn dạy học.
 • Tuyên dương những giảng viên hướng dẫn và sinh viên có kết quả thực hiện đề tài NCKH và khóa luận tốt nghiệp xuất sắc trong năm học 2019 – 2020.
3. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự
 • Thời gian tổ chức Hội nghị: 13 giờ 30 phút, thứ ba, ngày 30/3/2021.
 • Địa điểm: Giảng đường 1, Trường Đại học Đồng Tháp
 • Thành phần tham dự:
+ Hội đồng khoa học của Khoa;
+ Toàn thể giảng viên trong Khoa;
+ Tác giả có bài viết tham dự Hội nghị;
+ Sinh viên hệ chính quy (mỗi lớp gồm Ban cán sự và 10 thành viên).
4. Thể lệ viết bài và thời hạn gửi báo cáo
 • Thể lệ viết báo cáo đăng kỷ yếu: Báo cáo được đánh máy vi tính, định dạng thống nhất: Font chữ Times New Roman, cỡ chữ 13, trên khổ giấy A4 kể cả hình vẽ, bảng biểu và tài liệu tham khảo; Lề trên 2,5cm, lề dưới 2,0cm, lề trái 3cm, lề phải 2,0cm; Cách đoạn: 6pt; Dạng thức báo cáo gồm: tên báo cáo, họ và tên tác giả (kèm theo lớp; giảng viên hướng dẫn, số điện thoại và email liên lạc), các báo cáo không quá 10 trang A4 kể cả tài liệu tham khảo.
 • Thời hạn gửi báo cáo về Khoa GDTH-MN: Hạn chót 17h, ngày 19/03/2021 (Có thể gửi qua e-office: người nhận Trần Thị Kim Thúy hoặc gửi qua email: ttkthuy26@gmail.com, điện thoại: 0944 821 039).
 • Thời hạn gửi báo cáo sau khi đã được góp ý về Khoa GDTH-MN: Hạn chót 17h, ngày 23/03/2021 (Có thể gửi qua e-office: người nhận Trần Thị Kim Thúy hoặc gửi qua email: ttkthuy26@gmail.com, điện thoại: 0944 821 039).
5. Phân công nhiệm vụ
 • Các Phó trưởng khoa và trợ lí nghiên cứu khoa học: Xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức, chuẩn bị chương trình Hội nghị, tài liệu Hội nghị, báo cáo kết quả Hội nghị (nếu cần).
 • Giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở, khóa luận tốt nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn sinh viên viết báo cáo nghiên cứu.
 • Tổ bộ môn GDTH và tổ bộ môn GDMN có trách nhiệm phân công giảng viên kinh nghiệm trong NCKH đánh giá và góp ý bài báo cáo của sinh viên theo chuyên môn quản lý. Thời gian hoàn thành trước ngày 21/03/2021.
 • Cố vấn học tập, Trưởng/Phó bộ môn và Quản lý sinh viên phổ biến thông báo này đến toàn thể sinh viên đang theo học tại Khoa.
Trên đây là Thông báo về việc Tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Khoa, năm học 2020 – 2021 của Khoa Giáo dục Tiểu học – Mầm non, yêu cầu các Trưởng/Phó Trưởng bộ môn, giảng viên và sinh viên triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:
- TK, các PTK (để chỉ đạo);
- Các TBM/PTB BM (để thực hiện);
- GV và SV (để thực hiện);
- Lưu: VP khoa (Cô Liễu Giao)./.
KT. Trưởng Khoa
P.Trưởng khoa

(đã ký)

Lê Thị Kim Anh