Thông báo nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đào tạo hình thức vừa làm vừa học bằng hình thức trực tuyến