Thông báo về việc rà soát tiến độ và tổ chức dạy học học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với sinh viên năm cuối