Thông báo về việc sinh viên vừa thực tập tốt nghiệp vừa học cải thiện, học lại theo hình thức trực tuyến, học kỳ 2 năm học 2021-2022