Thông tin chi tiết
Lê Thị Tuyết Trinh
  • Chức vụ: Phó trưởng bộ môn giáo dục tiểu học
  • Học vị: Tiến sĩ - GV
  • Điện thoại: 0888.55.68.69
  • E-mail: ltttrinh@dthu.edu.vn

Phân công nhiêm vụ
.

Nghiên cứu Khoa học
.