Thông tin chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Thu
  • Chức vụ: Quản lý học tập KCQ
  • Học vị: Thạc sĩ - GV
  • Điện thoại: 0919.560.600
  • E-mail: ntnthu@dthu.edu.vn

Phân công nhiêm vụ
.

Nghiên cứu Khoa học
.