Thông tin chi tiết
Trần Ngọc Minh Khoa
  • Chức vụ: Quản lý Sinh viên ngành Tiểu học
  • Học vị: Thạc sĩ - GV
  • Điện thoại: 0908.529.911
  • E-mail: tnmkhoa@dthu.edu.vn

Phân công nhiêm vụ
.

Nghiên cứu Khoa học
.