Thông tin chi tiết
Nguyễn Ngọc Liễu Giao
  • Chức vụ: Văn Thư
  • Học vị: Thạc sĩ
  • Điện thoại: 0977.341.028
  • E-mail: nnlgiao@dthu.edu.vn

Phân công nhiêm vụ
.

Nghiên cứu Khoa học
.