Thông tin chi tiết
Trần Văn Triều
  • Chức vụ: Quản lý TB&PBM
  • Học vị: Cử nhân
  • Điện thoại: 0368.409.128
  • E-mail: tvtrieu@dthu.edu.vn

Phân công nhiêm vụ
.

Nghiên cứu Khoa học
.