Thông tin chi tiết
Nguyễn Thị Kiều
  • Chức vụ: Trưởng khoa
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Điện thoại: 0985374461
  • E-mail: ntkieu@dthu.edu.vn

Phân công nhiêm vụ
.

Nghiên cứu Khoa học
.