Thông tin chi tiết
Lê Thị Kim Anh
  • Chức vụ: Phó Trưởng khoa
  • Học vị: Tiến sĩ
  • Điện thoại: 0988980929
  • E-mail: ltkanh@dthu.edu.vn

Phân công nhiêm vụ
.

Nghiên cứu Khoa học
.JPG.