Ban chủ nhiệm Khoa

Nguyễn Thị Kiều


Nguyễn Thị Kiều

Chức vụ: Trưởng khoa

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0985374461

Email: ntkieu@dthu.edu.vn


Lê Thị Kim Anh


Lê Thị Kim Anh

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Học vị: Tiến sĩ

Điện thoại: 0988980929

Email: ltkanh@dthu.edu.vn


Lê Thị Mai An


Lê Thị Mai An

Chức vụ: Phó Trưởng khoa

Học vị: Thạc sĩ -NCS

Điện thoại: 0919.107.161

Email: ltman@dthu.edu.vn


Trưởng bộ môn

Trần Đức Hùng


Trần Đức Hùng

Chức vụ: Trưởng bộ môn Giáo dục tiểu học

Học vị: Tiến sĩ - GV

Điện thoại: 0988.682.643

Email: tdhung@dthu.edu.vn


Le Thi Thanh sang


Le Thi Thanh sang

Chức vụ: Trưởng bộ môn giáo dục mầm non

Học vị: Thạc sĩ - GV

Điện thoại: 0908.732.782

Email: lttsang@dthu.edu.vn


Phó Trưởng bộ môn

Lê Thị Tuyết Trinh


Lê Thị Tuyết Trinh

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn giáo dục tiểu học

Học vị: Tiến sĩ - GV

Điện thoại: 0888.55.68.69

Email: ltttrinh@dthu.edu.vn


Quản lí học tập

Kieu Thi Hoa Le


Kieu Thi Hoa Le

Chức vụ: Quản lý học tập CQ

Học vị: Thạc sĩ - GV

Điện thoại: 0916.657.989

Email: kthle@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Ngọc Thu


Nguyễn Thị Ngọc Thu

Chức vụ: Quản lý học tập KCQ

Học vị: Thạc sĩ - GV

Điện thoại: 0919.560.600

Email: ntnthu@dthu.edu.vn


Quản lý Sinh viên

Trần Ngọc Minh Khoa


Trần Ngọc Minh Khoa

Chức vụ: Quản lý Sinh viên ngành Tiểu học

Học vị: Thạc sĩ - GV

Điện thoại: 0908.529.911

Email: tnmkhoa@dthu.edu.vn


Trần Thị Kim Thúy


Trần Thị Kim Thúy

Chức vụ: Quản lý sinh viên ngành Mầm non

Học vị: Thạc sĩ - GV

Điện thoại: 0944.821.039

Email: ttkthuy@dthu.edu.vn


Văn thư

Nguyễn Ngọc Liễu Giao


Nguyễn Ngọc Liễu Giao

Chức vụ: Văn Thư

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0977.341.028

Email: nnlgiao@dthu.edu.vn


Quản lý Thiết bị và Phòng bộ môn

Trần Văn Triều


Trần Văn Triều

Chức vụ: Quản lý TB&PBM

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: 0368.409.128

Email: tvtrieu@dthu.edu.vn