Thông tin chi tiết
Trần Đức Hùng
  • Chức vụ: Trưởng bộ môn Giáo dục tiểu học
  • Học vị: Tiến sĩ - GV
  • Điện thoại: 0988.682.643
  • E-mail: tdhung@dthu.edu.vn

Phân công nhiêm vụ
.

Nghiên cứu Khoa học
.