Thông tin chi tiết
Le Thi Thanh sang
  • Chức vụ: Trưởng bộ môn giáo dục mầm non
  • Học vị: Thạc sĩ - GV
  • Điện thoại: 0908.732.782
  • E-mail: lttsang@dthu.edu.vn

Phân công nhiêm vụ
.

Nghiên cứu Khoa học
.