Hình ảnh hoạt động

Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non và Trung tâm Tuệ Minh đã có buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và định hướng công việc cho các sinh viên thuộc 2 ngành GDTH và GDMN.
Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non và Trung tâm Tuệ Minh đã có buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và định hướng công việc cho các sinh viên thuộc 2 ngành GDTH và GDMN.
Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non và Trung tâm Tuệ Minh đã có buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và định hướng công việc cho các sinh viên thuộc 2 ngành GDTH và GDMN.
Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non và Trung tâm Tuệ Minh đã có buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và định hướng công việc cho các sinh viên thuộc 2 ngành GDTH và GDMN.
Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non và Trung tâm Tuệ Minh đã có buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và định hướng công việc cho các sinh viên thuộc 2 ngành GDTH và GDMN.
Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non và Trung tâm Tuệ Minh đã có buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và định hướng công việc cho các sinh viên thuộc 2 ngành GDTH và GDMN.
Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non và Trung tâm Tuệ Minh đã có buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và định hướng công việc cho các sinh viên thuộc 2 ngành GDTH và GDMN.
Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non và Trung tâm Tuệ Minh đã có buổi tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm và định hướng công việc cho các sinh viên thuộc 2 ngành GDTH và GDMN.