Đội ngũ giảng viên

  Nguyễn Thị Kiều
Tiến sĩ - GVC

Nguyễn Thị Kiều

Trưởng khoa
  Lê Thị Kim Anh
Tiến sĩ - GVC

Lê Thị Kim Anh

Phó Trưởng Khoa
Lê Thị Mai An
Thạc sĩ

Lê Thị Mai An

Phó Trưởng khoa
Trần Đức Hùng
Tiến sĩ

Trần Đức Hùng

Trưởng Bộ môn GDTH
Lê Thị Thanh Sang
Thạc sĩ

Lê Thị Thanh Sang

Phó trưởng Bộ môn GDMN
Lê Thị Tuyết Trinh
Tiến sĩ

Lê Thị Tuyết Trinh

Phó trưởng Bộ môn GDTH