Đội ngũ giảng viên

Lê Thị Mai An
Thạc sĩ Lê Thị Mai An
Phó Trưởng khoa


1. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Trưởng khoa trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Khoa.
2. Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực công tác: công tác xây dựng Đảng, công tác Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.
3. Phụ trách nhiệm vụ cụ thể:
a) Đề xuất xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, giảng dạy, khảo thí và đảm bảo chất lượng, phát triển chương trình đào tạo của ngành Giáo dục tiểu học;
b) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Bộ môn Giáo dục tiểu học thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thuộc chuyên môn ngành Giáo dục tiểu học;
c) Tổ chức thực hiện công tác: thực hành, kiến tập, thực tập tốt nghiệp, nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, khóa luận tốt nghiệp ;
d) Công tác quản lý sinh viên ngành Giáo dục tiểu học: Chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; công tác xã hội; các hoạt động giáo dục, phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học; công tác thi đua khen thưởng, kỉ luật sinh viên ngành Giáo dục tiểu học;
e) Phối hợp thực hiện công tác khảo sát việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học;
f) Phối hợp thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh hằng năm;
g) Chỉ đạo thực hiện công tác ISO của Khoa; h) Kiểm tra, giám sát công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập của ngành Giáo dục tiểu học;
i) Công tác liên kết tham gia các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục tiểu học giữa Khoa với các cơ sở Giáo dục tiểu học;
j) Phụ trách quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học của Khoa;
k) Tham gia công tác chuyên môn bộ môn Giáo dục tiểu học.