Đội ngũ giảng viên

Trần Đức Hùng
Tiến sĩ Trần Đức Hùng
Trưởng Bộ môn GDTH


- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Trưởng khoa trong quản lý và điều hành các hoạt động của Bộ môn Giáo dục tiểu học theo quy định.
- Quản lý trực tiếp chuyên môn Giáo dục tiểu học, các nhiệm vụ cụ thể:
a) Tham mưu và giúp cho Trưởng khoa trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Bộ môn Giáo dục tiểu học;
b) Phát triển chương trình đào tạo ngành Giáo dục tiểu học; tổ chức thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng;
c) Phân công giảng dạy theo quy định; tổ chức xây dựng, đánh giá đề cương chi tiết học phần; phân công chấm thi, biên soạn đề thi, ngân hàng đề thi;
d) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch dạy học, tiến độ, chất lượng dạy học, hoạt động và chất lượng đánh giá học phần;
e) Thực hiện công tác báo cáo chất lượng đào tạo; công tác tự đánh giá chương trình giáo dục tiểu học;
f) Tổ chức biên soạn và phát triển nội dung, chương trình môn học, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập trong Bộ môn Giáo dục tiểu học;
g) Tổ chức triển khai công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong Bộ môn Giáo dục tiểu học;
h) Tham mưu cho Trưởng khoa công tác tổ chức nhân sự; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên trong Bộ môn;
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa;