Đội ngũ giảng viên

Lê Thị Thanh Sang
Thạc sĩ Lê Thị Thanh Sang
Phó trưởng Bộ môn GDMN


- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Trưởng khoa trong quản lý và điều hành các hoạt động của Bộ môn Giáo dục mầm non theo quy định.
- Quản lý trực tiếp chuyên môn Giáo dục mầm non, các nhiệm vụ cụ thể:
a) Tham mưu và giúp cho Trưởng khoa trong quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Bộ môn Giáo dục mầm non;
b) Phát triển chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non; tổ chức thực hiện chương trình đảm bảo chất lượng;
c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động giảng dạy, thao giảng, dự giờ, khảo sát chất lượng giảng dạy của giảng viên và chất lượng học tập của sinh viên thuộc Bộ môn Giáo dục mầm non;
d) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch dạy học, tiến độ, chất lượng dạy học, hoạt động và chất lượng đánh giá học phần;
e) Thực hiện công tác báo cáo chất lượng đào tạo; công tác tự đánh giá chương trình giáo dục mầm non;
f) Tổ chức biên soạn và phát triển nội dung, chương trình môn học, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập trong Bộ môn Giáo dục mầm non;
g) Tổ chức triển khai công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong Bộ môn Giáo dục mầm non;
h) Tham mưu cho Trưởng khoa công tác tổ chức nhân sự; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên trong Bộ môn;
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng khoa;


Lê Thị Thanh Sang, "Chuẩn bị tâm lý sẳn sàng cho trẻ khiếm thính 5-6 tuổi vào lớp 1", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Tập 0, Số 2, 2018, 2354-0753.
Lê Thị Thanh Sang, "Trải nghiệm khám phá khoa học đối với sự phát triển ngôn ngữ nói của trẻ khiếm thính 5-6 tuổi", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Tập 138, Số 0, 2017, 0866-3662.
Lê Thị Thanh Sang, "Một số yêu cầu về giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Tập 0, Số 0, 2016, 1859-3917.
Dương Huy Cẩn, Lê Thị Thanh Sang, Lê Duy Cường, "Thực trạng giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non khu vực đồng bằng sông Cửu Long", Tạp chí Giáo dục (ISSN:2354-0753), Tập 0, Số 0, 2016, 2354-0753.
Lê Thị Thanh Sang, Ninh Thị Thùy Dương, "Kinh nghiệm thực tập sư phạm cho sinh viên mầm non", Tạp chí Giáo dục và Xã hội (ISSN:1859-3917), Tập 46, Số 107, 2015, 1859-3917.
Lê Thị Thanh Sang, "Một số định hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của sinh viên các trường CĐ và ĐH trong đào tạo theo tín chỉ", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Tập 111, Số 0, 2014, 0866-3662.
Lê Thị Thanh Sang, Vương Hồng Tâm, "Một số biện pháp phát triển hứng thú nhận thức của trẻ khiếm thính 5-6 tuổi thông qua hoạt động khám phá môi trường thiên nhiên", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Tập 99, Số 0, 2013, 0866-3662.
Lê Thị Thanh Sang, Vương Hồng Tâm, "Hứng thú nhận thức của trẻ khiếm thính mầm non trong hoạt động khám phá môi trường thiên nhiên", Tạp chí Khoa học Giáo dục (ISSN:0866-3662), Tập 86, Số 0, 2012, 0866-3662.