Thông báo về việc tổ chức phát thưởng học sinh giỏi và sinh hoạt hè cho con viên chức, nhân viên