LÃNH ĐẠO KHOA

1. Chịu trách nhiệm chung trước Đảng ủy, Hiệu trưởng trong quản lý và
điều hành các hoạt động của Khoa theo quy định.
2. Phụ trách trực tiếp các nhiệm vụ:
a) Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch, chương trình công tác thực hiện
nhiệm vụ và hoạt động của Khoa theo từng giai đoạn, hằng năm;
b) Quản lý, xây dựng kế hoạch phát triển và bồi dưỡng đội ngũ viên chức
của Khoa;
c) Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, kế hoạch dạy học; tổ chức
thực hiện các hoạt động dạy học hệ chính qui, hệ liên thông vừa làm vừa học các
ngành Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non;
d) Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, bồi dưỡng giảng
viên, giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non (kế hoạch, tài liệu, tổ chức thực hiện);
e) Phê duyệt các kế hoạch thu, chi tài chính được Nhà trường phân bổ cho
Khoa tự chủ theo quy định;
f) Chỉ đạo công tác hành chính văn phòng của Khoa.

1. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Trưởng khoa trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Khoa.
2. Phụ trách nhiệm vụ cụ thể:
a) Đề xuất xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, giảng dạy, khảo thí và đảm bảo chất lượng, phát triển chương trình đào tạo của ngành Giáo dục mầm non;
b) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Bộ môn Giáo dục mầm non thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thuộc chuyên môn ngành Giáo dục mầm non;
c) Công tác quản lí sinh viên ngành Giáo dục mầm non: Chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; công tác xã hội; các hoạt động giáo dục, phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non; công tác thi đua khen thưởng, kỉ luật sinh viên ngành Giáo dục mầm non;
d) Chỉ đạo thực hiện công tác khảo sát việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp;
e) Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế; các hội nghị, hội thảo khoa học của giảng viên và sinh viên thuộc Khoa theo từng năm học và từng giai đoạn;
f) Chỉ đạo thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh của Khoa hằng năm;
g) Tổng hợp ý kiến từ các Bộ môn, Khoa về các văn bản pháp quy của Nhà trường và các cấp;
h) Kiểm tra, giám sát công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập của ngành Giáo dục mầm non;
i) Công tác liên kết tham gia các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục mầm non giữa Khoa với các cơ sở giáo dục mầm non;
j) Tham gia công tác chuyên môn bộ môn Giáo dục mầm non.

1. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Trưởng khoa trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Khoa.
2. Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực công tác: công tác xây dựng Đảng, công tác Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.
3. Phụ trách nhiệm vụ cụ thể:
a) Đề xuất xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, giảng dạy, khảo thí và đảm bảo chất lượng, phát triển chương trình đào tạo của ngành Giáo dục tiểu học;
b) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Bộ môn Giáo dục tiểu học thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thuộc chuyên môn ngành Giáo dục tiểu học;
c) Tổ chức thực hiện công tác: thực hành, kiến tập, thực tập tốt nghiệp, nghiệp vụ sư phạm thường xuyên, khóa luận tốt nghiệp ;
d) Công tác quản lý sinh viên ngành Giáo dục tiểu học: Chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; công tác xã hội; các hoạt động giáo dục, phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học; công tác thi đua khen thưởng, kỉ luật sinh viên ngành Giáo dục tiểu học;
e) Phối hợp thực hiện công tác khảo sát việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học;
f) Phối hợp thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh hằng năm;
g) Chỉ đạo thực hiện công tác ISO của Khoa; h) Kiểm tra, giám sát công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập của ngành Giáo dục tiểu học;
i) Công tác liên kết tham gia các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục tiểu học giữa Khoa với các cơ sở Giáo dục tiểu học;
j) Phụ trách quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học của Khoa;
k) Tham gia công tác chuyên môn bộ môn Giáo dục tiểu học.