Đội ngũ giảng viên

Huỳnh Thị Trúc Giang
Thạc sĩ

Huỳnh Thị Trúc Giang

Giảng viên
Nguyễn Thị Thanh Nguyệt
Thạc sĩ

Nguyễn Thị Thanh Nguyệt

Giảng viên
Phan Thị Hiệp
Thạc sĩ

Phan Thị Hiệp

Giảng viên
Lê Thị Mỹ Trà
Thạc sĩ

Lê Thị Mỹ Trà

Giảng viên
Lê Duy Cường
Tiến sĩ

Lê Duy Cường

Giảng viên
Nguyễn Thị Tuyết Minh
Thạc sĩ

Nguyễn Thị Tuyết Minh

Giảng viên