Chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Khoa Giáo dục Tiểu học Mầm non

1. Chức năng
Khoa là đơn vị chuyên môn thuộc Trường; quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo, hoạt động khoa học công nghệ và phục vụ cộng đồng theo nhiệm vụ và quyền hạn được phân cấp.
2. Nhiệm vụ và hoạt động:
a) Quản lý viên chức thuộc Khoa theo vị trí việc làm, được quy định trong Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
b) Quản lý người học thuộc Khoa theo Quy chế đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng Giáo dục Mầm non theo hệ thống tín chỉ và Quy chế công tác sinh viên của Trường;
c) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường, bao gồm: xây dựng và phát triển chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Trường giao nhiệm vụ; tổ chức xây dựng đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Trường; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;
d) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ liên quan đến ngành Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non và huy động sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động vào quá trình đào tạo của Khoa;
đ) Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điêu kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;
e) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho viên chức thuộc Khoa;
g) Tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý, các viên chức khác trong Khoa và tham gia đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức quản lý trong Trường theo quy định của pháp luật;
h) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện đánh giá chương trình đào tạo; hỗ trợ thành lập và phát triển các nhóm nghiên cứu;
i) Thực hiện công tác quản lý chất lượng đào tạo đối với các ngành thuộc Khoa quản lý;
k) Thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh và quảng bá về chương trình đào tạo thuộc Khoa quản lý theo kế hoạch của Trường;
l) Thực hiện công tác giới thiệu, kết nối việc làm cho sinh viên tốt nghiệp và phụ trách khảo sát tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp theo quy đinh;
m) Quản lý và khai thác Trang thông tin điện tử của Khoa;
n) Thực hiện dân chủ trong công tác tổ chức, quản lý và hoạt động của Khoa theo quy định.