Hình ảnh trao bằng tốt nghiệp ngày 29, 30 tháng 6 năm 2019

Hình ảnh trao bằng tốt nghiệp ngày 29, 30 tháng 6 năm 2019

Đợt trao bằng ngày 29 tháng 6 năm 2019Đợt trao bằng ngày 30 tháng 6 năm 2019
 Khoa Giáo dục Khoa SP Ngoại ngữ
 Khoa Giáo dục thể chất - QPAN Khoa SP Ngữ văn
 Khoa SP Nghệ thuật Khoa Văn hóa - Du lịch
 Khoa Kinh tế và QTKD Khoa SP Sử - Địa - GDCT
 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ Khoa SP Toán học
 Khoa SP Lý - Hóa - Sinh