Hình ảnh trao bằng tốt nghiệp tháng 9 năm 2020

Hình ảnh trao bằng tốt nghiệp tháng 9 năm 2020

Đợt trao bằng ngày 19 tháng 9 năm 2020

 Khoa Giáo dục

 Khoa Kinh tế và QTKD

 Khoa Kỹ thuật - Công nghệ

Đợt trao bằng ngày 20 tháng 9 năm 2020

 Khoa SP Sử - Địa - GDCT

 Khoa SP Nghệ Thuật - SP Ngữ văn

 Khoa Văn hóa - Du lịch

Khoa SP Lý - Hóa - Sinh

Đợt trao bằng ngày 26 tháng 9 năm 2020

 Khoa SP Toán học

 Khoa Giáo dục thể chất - QPAN

Đợt trao bằng ngày 27 tháng 9 năm 2020

 Khoa SP Ngoại ngữ