Kế hoạch số 580/KH-ĐHĐT Tổ chức giảng dạy học kỳ Hè năm học 2021-2022, Hình thức đào tạo chính quy