Kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ I năm 2022-2023, Hình thức đào tạo chính quy