Mục tiêu đào tạo ngành Giáo dục mầm non

Mục tiêu đào tạo ngành Giáo dục mầm non
Đào tạo cử nhân chuyên ngành giáo dục mầm non có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp đảm nhận tốt nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; có khả năng tư duy độc lập, sáng tạo, tinh thần hợp tác, thân thiện, khả năng nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ cộng đồng góp phần phát triển chất lượng ngành giáo dục mầm non của vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Bên cạnh đó, sau tốt nghiệp, sinh viên có khả năng định hướng chuyên môn, tiếp tục học tập và nghiên cứu ở trình độ cao hơn.