Mục tiêu đào tạo ngành Giáo dục tiểu học

Mục tiêu đào tạo ngành Giáo dục tiểu học
Sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục tiểu học (GDTH) đạt được:
3.1. Kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm của nghề giáo viên tiểu học
- Tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học, quản lí hoạt động chuyên môn ở trường tiểu học;
- Quản lí chuyên môn và các hoạt động khác liên quan đến giáo dục tiểu học ở các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo trong cả nước;
3.2. Tiếp cận được những đổi mới, cải tiến chuyên môn giáo dục tiểu học tương xứng với trình độ đào tạo, sáng tạo và thích nghi với môi trường làm việc;
3.3. Có tinh thần lập nghiệp, tự nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ chuyên môn; có ý thức phục vụ cộng đồng góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu long và cả nước