Kế hoạch số 1959/KH-ĐHĐT Tổ chức giảng dạy học kỳ II năm học 2022-2023, hình thức đào tạo chính quy