LỄ XUẤT PHÁT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CỦA KHOA

LỄ XUẤT PHÁT THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN CỦA KHOA
Thời gian: 17h25p, ngày 03/01/2023
Địa điểm: Giảng đường 1
Thành phần: Ban chủ nhiệm Khoa, thành viên Ban chỉ đạo, giảng viên phụ trách Đoàn và toàn thể sinh viên tham gia thực tập