Đội ngũ giảng viên

  Nguyễn Thị Kiều
Tiến sĩ - GVC Nguyễn Thị Kiều
Trưởng khoa


1. Chịu trách nhiệm chung trước Đảng ủy, Hiệu trưởng trong quản lý và
điều hành các hoạt động của Khoa theo quy định.
2. Phụ trách trực tiếp các nhiệm vụ:
a) Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch, chương trình công tác thực hiện
nhiệm vụ và hoạt động của Khoa theo từng giai đoạn, hằng năm;
b) Quản lý, xây dựng kế hoạch phát triển và bồi dưỡng đội ngũ viên chức
của Khoa;
c) Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, kế hoạch dạy học; tổ chức
thực hiện các hoạt động dạy học hệ chính qui, hệ liên thông vừa làm vừa học các
ngành Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non;
d) Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên, bồi dưỡng giảng
viên, giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non (kế hoạch, tài liệu, tổ chức thực hiện);
e) Phê duyệt các kế hoạch thu, chi tài chính được Nhà trường phân bổ cho
Khoa tự chủ theo quy định;
f) Chỉ đạo công tác hành chính văn phòng của Khoa.


Lĩnh vực nghiên cứu

  • Lí luận và PPDH bộ môn Toán
  • PPDH Toán trong đào tạo giáo viên tiểu học
  • Biện pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học.
  • Biện pháp dạy học phát triển năng lực toán học cho học sinh.

Công bố trong nước (15)

Công bố quốc tế (1)

Development of STEM education learning unit in context of Vietnam Tan Cuong Tea village,https://doi.org/10.1088/1742-6596/1835/1/012060https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1835/1/012060Volume 1835  (2021) 012060

Xuất bản sách, giáo trình (3)

  1. Giáo trình Lí luận dạy học toán tiểu học, NXB Đại học Quốc Gia, 2020
  2. Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục (sách tham khảo), NXB Giáo dục, 2021
  3. Giáo trình Phát triển năng lực dạy học toán tiểu học, NXB Đại học Quốc Gia, 2021

Đề tài NCKH cơ sở (2)

Hướng dẫn SV NCKH (3)