Đội ngũ giảng viên

  Lê Thị Kim Anh
Tiến sĩ - GVC Lê Thị Kim Anh
Phó Trưởng Khoa


1. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Trưởng khoa trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Khoa.
2. Phụ trách nhiệm vụ cụ thể:
a) Đề xuất xây dựng kế hoạch, chương trình công tác và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn, giảng dạy, khảo thí và đảm bảo chất lượng, phát triển chương trình đào tạo của ngành Giáo dục mầm non;
b) Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Bộ môn Giáo dục mầm non thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thuộc chuyên môn ngành Giáo dục mầm non;
c) Công tác quản lí sinh viên ngành Giáo dục mầm non: Chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của sinh viên; công tác xã hội; các hoạt động giáo dục, phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non; công tác thi đua khen thưởng, kỉ luật sinh viên ngành Giáo dục mầm non;
d) Chỉ đạo thực hiện công tác khảo sát việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp;
e) Quản lý công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế; các hội nghị, hội thảo khoa học của giảng viên và sinh viên thuộc Khoa theo từng năm học và từng giai đoạn;
f) Chỉ đạo thực hiện công tác tư vấn tuyển sinh của Khoa hằng năm;
g) Tổng hợp ý kiến từ các Bộ môn, Khoa về các văn bản pháp quy của Nhà trường và các cấp;
h) Kiểm tra, giám sát công tác chủ nhiệm, cố vấn học tập của ngành Giáo dục mầm non;
i) Công tác liên kết tham gia các hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục mầm non giữa Khoa với các cơ sở giáo dục mầm non;
j) Tham gia công tác chuyên môn bộ môn Giáo dục mầm non.


.jpg